Teorija jezika i opća lingvistika

Teorija jezika i opća lingvistika - Coseriu, Eugenio | Bedriftsportalen.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Knjiga je napisana 2021. Potražite knjige na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Coseriu, Eugenio
DIMENZIJA
8,46 MB
NAZIV DATOTEKE
Teorija jezika i opća lingvistika.pdf
ISBN
9079939555209

OPIS

Teorija jezika i opća lingvistika (Teoria del lenguaje y linguistica general, 1962) jedno je od fundamentalnih djela s područja strukturalizma u jezikoslovlju. U knjizi je objedinjeno pet studija koje je Eugenio Coseriu od 1952. do 1957. objavio u časopisima ili kao zasebna izdanja. Studije Sustav, norma i govor (Sistema, norma y habla, 1952), Forma i supstancija u jezičnim glasovima (Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje, 1954) te Determinacija i okružje (Determinación y entorno, 1955) sadrže autorova nastojanja da razjasni neke od osnovnih problema suvremene lingvistike i izgradi koherentnu teoriju jezika. U tekstu Logicizam i antilogicizam u gramatici (Logicismo y antilogicismo en la gramática, 1957) riječ je o temeljima gramatike, a ogled Množina kod vlastitih imena (El plural en los nombres propios, 1955) dio je opsežne jezične teorije vlastitih imena. Coseriuova je polazna točka europski strukturalizam, posebice Tečaj opće lingvistike Ferdinanda de Saussurea, čije krute sheme reducira u koherentniji nacrt jezičnoga funkcioniranja, primjereniji jeziku kao objektu i govorniku kao subjektu, a potom ih i nadilazi. Tako je utvrdio da Saussureova dihotomija langue/parole nije dostatna da bi se objasnila ukupna jezična realnost, pa je te dvije sastavnice povezao s normom kao međusastavnicom, nju je pak u skladu s Humboldtovim pogledima stavio u vezu s tradicijom koju govornik uvijek zatječe i kroz koju on jezik proživljava. Eugenio Coseriu (1921-2002) jedan je od najvažnijih jezikoslovaca XX. stoljeća. Nakon odlaska iz Rumunjske 1940. i višegodišnjega studijskog boravka u Italiji predavao je od 1951. do 1963. opću i indogermansku lingvistiku na Sveučilištu u Montevideu. Kao gostujući profesor predavao je na sveučilištima u Coimbri, Bonnu i Frankfurtu. Od 1963. bio je profesor romanske filologije, a od 1966. i opće lingvistike na Sveučilištu u Tübingenu, gdje je ostao do kraja karijere. Mnogi njegovi radovi danas imaju status klasika na području jezikoslovlja i utjecajni su daleko izvan domene lingvistike i filozofije jezika. Njegova su najvažnija djela: Sincronía, diacronía e historia, 1958; Teoría del lenguaje y lingüística general, 1962; Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes, 1973; El hombre y su lenguaje, 1977; Tradicion y novedad en la ciencia del languaje, 1977; Principos de semantica estructural, 1978; Gramatica, semantica universales, 1978; Lecciones de linguistica general, 1981; Introduccion a la linguistica, 1986; Competencia linguistica, 1992.

Proanalizirat će se osnovno pojmovlje suvremene lingvistike u funciji aktualnih linvističkih teorija i metoda istraživanja jezika (strukturalističkih, generativističkih i kognitivističkih), te će se ono primijeniti i upotpuniti za Opća lingvistika Unutar kolegija razradit će se neke od osnovnih općelingvističkih tema, npr. univerzalne karakteristike ljudskoga jezika koje su predmet lingvističkoga znanstvenog proučavanja: priroda i podrijetlo jezika, različiti jezični identiteti, jezične funkcije i principi njegove organizacije (strukturalni, socijalni ... Sveučilište u Zadru Odjel za talijanistiku SILABUS: TAL103,TAP104, OPĆA LINGVISTIKA Page 1 of 2 NAZIV KOLEGIJA: Opća lingvistika Opći podaci NOSITELJ: doc.dr.sc.

Teorija jezika i opća lingvistika (Teoria del lenguaje y linguistica general, 1962) jedno je od fundamentalnih djela s područja strukturalizma u jezikoslovlju.U knjizi je objedinjeno pet studija koje je Eugenio Coseriu od 1952. do 1957.

POVEZANE KNJIGE