Primjena zakona o prostornom uređenju i gradnji

Primjena zakona o prostornom uređenju i gradnji - Bienenfeld, Josip | Bedriftsportalen.org Zadovoljstvo nam je predstaviti knjigu , koju je napisao . Preuzmite knjigu . u PDF, TXT, FB2 ili bilo kojem drugom mogućem formatu na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Bienenfeld, Josip
DIMENZIJA
12,1 MB
NAZIV DATOTEKE
Primjena zakona o prostornom uređenju i gradnji.pdf
ISBN
7131478160680

OPIS

propisi • praksa • primjeri Us­ta­vom Re­pub­li­ke Hr­vat­ske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 – proč. tek­st, 113/00, 124/00 – proč. tek­st, 28/01, 41/01 – proč. tek­st i 55/01 – is­pr.) u član­ku 134., u Gla­vi VI. »Mjes­na, lo­kal­na i područ­na (re­gio­nal­na) sa­moup­ra­va«, ut­vr­đe­no je jed­no od te­melj­nih pra­va iz pos­lo­va lo­kal­nog dje­lok­ru­ga i obav­lja­nja pos­lo­va od pod­ruč­nog (re­gio­nal­nog) zna­če­nja, a od­nosi se na pros­tor­no i ur­ba­nis­tič­ko pla­ni­ra­nje, gos­po­dar­ski raz­voj i ko­mu­nal­ne dje­lat­nos­ti. Dono­{e­njem Za­ko­na o pros­tor­nom ure­đe­nju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07), ko­ji je stu­pio na sna­gu 1. lis­to­pa­da 2007., uve­den je u prav­ni sus­tav Re­pub­li­ke Hr­vat­ske no­vi pris­tup po­ve­zi­va­nja pros­tor­nog ure­đe­nja i grad­nje. Za­kon ure­đu­je te­melj­ne in­sti­tu­te tog pod­ruč­ja, a pro­ved­be­ni pro­pi­si su up­ra­vo omo­gući­li prim­je­nu no­vih in­sti­tu­ta o ko­ji­ma pi­{emo u ovoj knji­zi. Osim pro­pi­sa za pro­vo­đe­nje Za­ko­na o pros­tor­nom ure­đe­nju i grad­nji pi­{emo i o ut­je­ca­ju tog Za­ko­na na upi­se u zem­lji{­ne knji­ge, us­kla­đe­nju općih aka­ta žu­pa­ni­ja, ve­li­kih gra­do­va i gra­do­va sje­di{­ta žu­pa­ni­ja sa Zako­nom o pros­tor­nom ure­đe­nju i grad­nji te o naj­če{ćim pi­tanjima up­rav­ne prak­se u pro­ved­bi Zako­na o pros­tor­nom ure­đe­nju i grad­nji. U ra­do­vi­ma do­no­si­mo og­le­dne prim­jere aka­ta ve­za­nih uz prim­je­nu Za­ko­na o pros­tor­nom ure­đe­nju i grad­nji i Za­ko­na o ko­mu­nal­nom gos­po­dar­stvu (Nar. nov., br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 – proč. tek­st, 82/04 i 178/04) ko­ji mo­gu bi­ti jed­no od mo­gućih rje­{e­nja u prim­je­ni tih pro­pi­sa. Ujed­no, knji­ga sad­ržava i pod­za­kon­ske pro­pi­se Za­ko­na o pros­tor­nom ure­đe­nju i grad­nji, do­ne­sene na­kon po­čet­ka nje­go­ve prim­je­ne, kao i ak­tual­ne pro­pi­se o up­rav­noj pris­toj­bi, ve­za­ne uz pod­ruč­

Član 15. Prostorni plan op ćine radi se na osnovu Prostornog plana kantona i Programa mjera kantona, uz uvažavanje prirodnih, kulturno-historijskih i pejzažnih vrijednosti prostora op ćine.

a) Građevinsko područje je područje određeno prostornim planom na kojemu je izgrađeno 01.04.2019. NOVINE U GRADNJI, PROSTORNOM UREĐENJU, OZAKONJENJU ZGRADA I KOMUNALNOM GOSPODARSTVU; 15.03.2019.

POVEZANE KNJIGE