Globalni hladni rat, velike sile i treći svijet

Globalni hladni rat, velike sile i treći svijet - Westad, Odd Arne | Bedriftsportalen.org Zadovoljstvo nam je predstaviti knjigu , koju je napisao . Preuzmite knjigu . u PDF, TXT, FB2 ili bilo kojem drugom mogućem formatu na bedriftsportalen.org.

INFORMACIJA

AUTOR
Westad, Odd Arne
DIMENZIJA
8,79 MB
NAZIV DATOTEKE
Globalni hladni rat, velike sile i treći svijet.pdf
ISBN
6673378995378

OPIS

Hlad­ni rat je stvo­rio uv­je­te i utro put naj­ve­ćem broju ključ­nih su­ko­ba da­na­šnji­ce, uk­lju­ču­ju­ći i rat pro­tiv te­ro­ri­zma. Knji­ga pro­pi­tu­je po­li­ti­ku dviju ve­le­si­la 20. sto­lje­ća – SAD-a i SSSR-a – prema Tre­ćem svi­je­tu, koja je iza­zi­va­la otpor u ve­li­kom di­je­lu svi­je­ta. Is­tra­žu­je rast i ši­re­nje in­ter­ven­cio­ni­stič­kih ideo­lo­gi­ja, kao i re­vo­lu­cio­nar­nih po­kre­ta koji su im se su­prot­stav­lja­li. We­stad je di­rek­tor Cen­tra za izu­ča­va­nje hlad­nog rata pri pre­sti­žnoj Lon­don­skoj školi eko­no­mi­je i po­li­tič­kih zna­no­sti.

Velike sile i Treći svijet. Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2009; 459-464.

- Krećemo se u vrlo opasnom smjeru. Naš svijet si ne može priuštiti budućnost u kojoj dvije najveće ekonomske sile dijele svijet na pola. Hladni rat predstavlja sukob dvaju blokova zemalja - ...

POVEZANE KNJIGE